СОРТОВИ СЕМЕНА - СОФИЯ АД

Тел.: (02) 983 1393, E-mail: sortovi_semena@yahoo.com

Продукти

Тревни семена
райграс, люцерна, власатка, метлица, ежова главица, червена детелина, бяла детелина
Тревни смески
за сянка, за слънце, паркови, декоративни, за спортни терени, за рекултивация, за фураж